Tender Notice in English

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           

 

    ]<b

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÒªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ Ê´É{ÉhÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆPÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ

IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ:=nùªÉ{ÉÖ®ú
IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ: 39, +®úÊ´Éxnù ʴɱÉÉú, EòÒÌiÉ xÉMÉ®ú-ºÉÖxnù®ú¤ÉÉƺÉ
=nùªÉ{ÉÖ®ú-313003.

nÚù®ú¦ÉÉ¹É xÉÆ.0294-491346 ¡èòCºÉ: 0294-491304

<Ç ¨Éä±É xÉÆ.trifedudr@bppl.net.in

]äõxb÷®ú xÉÆ 4                                                                                                27-11-2000

EÞòÊ¹É ÊVÉxºÉÉå EòÒ Ê¤ÉGòÒ ½äþiÉÖ ÊxÉÊ´ÉnùÉ

ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ ÊVÉxºÉÉå Eäò <SUÖôEò JÉ®úÒnùnùÉ®úÉå ºÉä VɽþÉì ½èþ VÉèºÉÉ ½èþ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨ÉÖ½þ®ú¤ÉÆnù ÊxÉÊ´ÉnùÉBÆ +ɨÉËjÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½éþ *

Gò.ºÉÆ. ´ÉºiÉÖ EòÉ xÉÉ¨É +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ¨ÉÉjÉÉ MÉÉänùɨÉ

1

V´ÉÉ®ú

20

100

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É nùÉèºÉÉ

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É ºÉ´ÉÉ<Ç ¨ÉÉvÉÉè{ÉÖ®ú

2

¤ÉÉVÉ®úÉ

500

250

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É nùÉèºÉÉ

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É ºÉ´ÉÉ<Ç ¨ÉÉvÉÉè{ÉÖ®ú

3

¨ÉCEòÉ

250

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ, |ÉiÉÉ{ÉMÉfø

4

+VÉ´ÉɪÉxÉ

50

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ, |ÉiÉÉ{ÉMÉgø

5

+®úhb÷Ò

50

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É , +ɤÉÚ ®úÉäb÷

6

MÉä½ÚÆþ

235

400

500

150

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É ÊxÉ´ÉÉ<Ç

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É ¤ÉÉ®úÉ

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É Ê½þxb÷ÉèxÉ

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É ºÉ´ÉÉ<Ç, nùÉèºÉÉ 

7

¨ÉälÉÒ

100

100

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É =nùªÉ{ÉÖ®ú

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ, |ÉiÉÉ{ÉMÉgø

8

¨ÉºÉÚ®ú

65

100

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ, =nùªÉ{ÉÖ®ú

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ, |ÉiÉÉ{ÉMÉgø

9

vÉÊxɪÉÉ

100

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ,¤ÉÉ®úÉ

10

ºÉ®úºÉÉå

525

700

700

500

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ,¤ÉÉ®úÉ

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ,EòÉä]õÉ

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMɨÉ,ÊiɱÉÆMÉ ºÉÆPÉ {ÉÊ®úºÉ®ú, EòÉä]õÉ

®úÉVªÉ ¦Éhb÷É®úhÉ ÊxÉMÉ¨É ºÉ´ÉÉ<Ç ¨ÉÉvÉÉè{ÉÖ®ú


ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉ (|ÉiªÉäEò +É<Ç]õ¨É +Éè®ú MÉÉänùÉ¨É Eäò ʱÉB BEò) ´ªÉÊHòMÉiÉ °ü{É ºÉä ªÉÉ b÷ÉEò uùÉ®úÉ 50/- Eäò xÉMÉnù ¦ÉÖMÉiÉÉxÉ {É®ú ={É®úÉäCkÉ {ÉiÉä ªÉÉ ]Åõɪɡäòb÷ Eäò IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +½þ¨ÉnùɤÉÉnù ¡òÉäxÉ xÉÆ. 079-6611375 ¦ÉÉä{ÉÉ±É ¡òÉäxÉ xÉÆ.0755- 557725 ´É ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ¡òÉäxÉ xÉÆ.011-6968247 ºÉä JÉ®úÒnäù VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ *

]Åõɪɡäòb÷ uùÉ®úÉ {ÉèËEòMÉ ÊEòªÉä MɪÉä ¤ÉèMºÉ ´É ´ÉºiÉÖ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ EòÒ MÉÉ®úx]õÒ /+É·ÉɺÉxÉ xɽþÒ ÊnùªÉÉ VÉÉ´ÉäMÉÉ * <SUÖôEò JÉ®úÒnùnùÉ®ú ={É®úÉäHò MÉÉänùɨÉÉå {É®ú ®úJÉå ºFòvÉ EòÉ ÊnùxÉÉÆEò 8-12-2000 iÉEò ºÉƤÉÆÊvÉiÉ MÉÉänùÉ¨É |ɤÉÆvÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò Eò®ú ºÉ¨ÉªÉ 10 ºÉä 4 ¤ÉVÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòɪÉÇ Ênù´ÉºÉ EòÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 9-12-2000 EòÉä ºÉɪÉÆ 3 ¤É VÉä iÉEò º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉä VÉɪÉåMÉå * |ÉÉ{iÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉBÆ =ºÉÒ ÊnùxÉ ºÉɪÉÆ 4 ¤ÉVÉä ={ÉκlÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉnùÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉIÉ JÉÉä±ÉÒ VÉɪÉäMÉÒ *


ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉ ´ÉºiÉÖ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÒ nù®ú EòÒ 5 |ÉÊiɶÉiÉ vÉ®úÉä½þ®ú ®úÉ榃 EòÉ ¤ÉéEò bÅ÷É¡ò]õ/{Éä +ÉbÇ÷®ú uùÉ®úÉ ]Åõɪɡäòb÷, =nùªÉ{ÉÖ®ú Eäò {ÉIÉ ¨Éå näùªÉ ½þÉä, Eäò ºÉÉlÉ |ɺiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ *


ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´Éʶɹ]õ MÉÉänùÉ¨É Eäò nù¶ÉÉÇB MɪÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º]õÉEò Eäò ʱÉB ½þÉäxÉÒ SÉÉʽþB* ÊxÉÊ´ÉnùÉ +ÉvÉÒ ¨ÉÉjÉÉ +lÉ´ÉÉ Ê¤ÉxÉÉ vÉ®úÉä½þ®ú ®úÉ榃 Eäò º´ÉÒEòÉ®ú xɽþÓ EòÒ VÉÉ´ÉäMÉÒ * IÉäjÉÒªÉ |ɤÉÆvÉEò, ]Åõɪɡäòb÷, =nùªÉ{ÉÖ®ú EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ªÉÉ ºÉ¦ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ+Éå EòÉä ÊxÉ®úºiÉ Eò®úxÉä, ¨ÉÉjÉÉ Eò¨É VªÉÉnùÉ Eò®úxÉä ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÒ ¶ÉiÉÉæ ¨Éå ¡äò®ú ¤Énù±É Eò®úxÉä ʤÉxÉÉ EòÉä<Ç EòÉ®úhÉ ¤ÉiÉɪÉä {ÉÚhÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú ½þÉäMÉÉ *

(VÉä.BºÉ ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ)
IÉäjÉÒªÉ |ɤÉÆvÉEò, ]Åõɪɡäòb÷, =nùªÉ{ÉÖ®ú

 

 


BACK